Top 10 GGT Earned

rank 1
irf*********[email protected]
5.00 GGT
ggb
rank 2
ani*********[email protected]
5.00 GGT
ggb
rank 3
muh*********[email protected]
4.50 GGT
ggb
rank 4
4.20 GGT
rank 5
4.10 GGT
rank 6
4.05 GGT
rank 7
4.00 GGT
rank 8
4.00 GGT
rank 9
4.00 GGT
rank 10
4.00 GGT

Top 10 Referrals

rank 1
2
ggb
rank 2
2
ggb
rank 3
kum****************[email protected]
1
ggb
rank 4
ngu************[email protected]
1
rank 5
1
rank 6
1
rank 8
1
rank 9
1
rank 10
@username
0

Giải thưởng tháng

01 tài khoản
GOGA Premium 06 tháng
trị giá 690.000 VND

Cách tính giải

  • Top Earning GGT: giải thưởng dành cho 3 người dùng kiếm được nhiều GGT nhất trong tháng
  • Top Referral: giải thưởng dành cho 3 người dùng giới thiệu nhiều bạn bè thành công nhất trong tháng
  • Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 5 của tháng tiếp theo