ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดย X3English (เรียกในนามว่า “ผู้อนุญาต”) และระหว่างลูกค้า (เรียกในนามว่า “ผู้ได้รับอนุญาต”) ผู้ได้รับอนุญาตใช้เว็บไซต์ของผู้อนุญาต (“เว็บไซต์”) เอกสารหรือบริการอื่นๆ ที่มีให้บนไซต์ รวมถึงส่วนประกอบต่างๆของ ข้อมูล เอกสาร รายงาน ภาพรวมต่างๆ แม่แบบหรือบริการแบบออฟไลน์หรือผ่านบุคคลที่สาม (โดยรวมเรียกว่า “บริการ” ) ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลงนี้”) หากผู้รับอนุญาตไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ ผู้รับอนุญาตก็ตกลงที่จะไม่ใช้หรือเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของผู้อนุญาต การลงทะเบียนของผู้ได้รับอนุญาตหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการจะเท่ากับความยินยอมของผู้ได้รับอนุญาตต่อข้อตกลงนี้ ผู้อนุญาตอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ โดยการโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขลงบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อไปของผู้ได้รับอนุญาตถือเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้ของผู้ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลงใดๆ ที่ผู้อนุญาตทำ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นประจำ

1. การบริการสื่อ

1.1 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าบริการอาจรวมถึงการสื่อสาร เช่น ประกาศเกี่ยวกับการบริการและข้อความจากผู้อนุญาต ผู้ได้รับ อนุญาตจะไม่สามารถเลือกไม่ใช้ประกาศและข้อความนี้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์และบริการจนกว่าผู้ได้รับอนุญาตจะได้แจ้งยุติการลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อนุญาต จากนั้นรายละเอียดของผู้ได้รับอนุญาตจะถูกลบออกจากเว็บไซต์และรายการที่เกี่ยวข้องในอีเมลทั้งหมด

2. ใบอนุญาต; เนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาต

2.1 ผู้อนุญาตขอมอบสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตในการใช้เว็บไซต์และบริการในระยะเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (“ระยะเวลาของใบอนุญาต”) สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตสามารถสร้างบัญชีโดยที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้เว็บไซต์และบริการได้ ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถแบ่งปันบัญชีหรือข้อมูลบัญชีของผู้ได้รับอนุญาตกับบุคคลอื่น การใช้งานหลายคนในบัญชีใดบัญชีหนึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม

2.2 เว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้อนุญาต พันธมิตรของผู้อนุญาตและผู้ใช้ของผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตสามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของผู้ได้รับอนุญาตโดยเกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องไม่แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ เข้าร่วมในการถ่ายโอนหรือขาย ทำซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการในที่สาธารณะ ออกแบบเทียบ แสดงต่อสาธารณะหรือในทางใดทางหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ของเอกสารหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

2.3 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์หรืออัปโหลดโดยผู้ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาต”) และเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว รวมถึงการใช้งานใดๆ ตามที่ผู้อนุญาตได้อธิบายไว้ในที่นี้ โดยที่จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธิ์ในที่นี้แก่ผู้อนุญาต บริษัทในเครือของผู้อนุญาตและหุ้นส่วนของผู้อนุญาตตลอดชีพทั่วโลก สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาด อาจอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผลิตซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ส่งต่อ แจกจ่าย และเผยแพร่เนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาต และรูปแบบต่อมาของผู้ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของ (i) แสดงเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ (ii) xประมวลผลเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (iii) แจกจ่ายเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตโดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านวิธีการอื่นๆ และ/หรือ (iv) จัดเก็บหรือแสดงเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตในฐานข้อมูลระยะไกลหรือบนเว็บไซต์ สิทธิ์ใช้งานนี้จะนำไปใช้ในการแจกจ่ายและการจัดเก็บเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่รู้จักในปัจจุบันหรือได้รับการพัฒนาในภายหลัง

2.4 ผู้ได้รับอนุญาตอาจเปิดเผยเนื้อหาที่ผู้ได้รับอนุญาตเห็นว่าไม่เหมาะสม อนาจาร น่ารังเกียจหรือผิดกฎหมาย และผู้ได้รับอนุญาตสามารถยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาดังกล่าว ผู้อนุญาตมีสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดข้อตกลงนี้หรือเป็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามดุลยพินิจของผู้อนุญาต

2.5 ผู้อนุญาตจะสงวนสิทธิ์ในการปรับขอบเขตของบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อสะท้อนถึงวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องของบริการและความก้าวหน้าทางเทคนิค

3.0 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ / ลิงค์เชื่อมต่อ

3.1 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไป เท่านั้น ก่อนจะดำเนินการกับข้อมูลที่ลูกค้าพบในเว็บไซต์ของเรา คุณควรยืนยันข้อมูลใดๆ ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของคุณอย่างอิสระ ผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอ โดยผู้โฆษณาหรือผู้อื่นที่มีเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงไปถึง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ถือเป็นการรับรองว่าเว็บไซต์นั้น (หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเอกสารอื่นใดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ดังกล่าว)โดยผู้ อนุญาตหรือผู้อนุญาตของมัน เรายินดีรับการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา ผู้ได้รับอนุญาตสามารถสร้างลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์ได้ฟรี ตราบใดที่ลิงค์นั้นไม่ได้ระบุหรือบอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อ การสนับสนุนหรือการอนุมัติเว็บไซต์ของคุณโดยฝ่ายที่ได้รับอนุญาต เราไม่อนุญาตให้ใส่เฟรมหรือลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค

4.1 ผู้อนุญาตจะให้ข้อมูลติดต่อทางอีเมลแก่ผู้ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผู้ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตไม่รับประกัน การสนับสนุนทางเทคนิคในระดับใด ๆ สำหรับเรื่องทางเทคนิคที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง ของผู้อนุญาต ผู้อนุญาตไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ผู้อนุญาตและ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อเว็บไซต์และบริการ ซอฟต์แวร์ เอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ยกเว้นเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาต) และอนุพันธ์ คำแนะนำ แนวคิด การปรับปรุง ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายอื่น ๆ มอบให้กับเว็บไซต์หรือบริการ นอกจากนี้ เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง รายงาน การนำเสนอ เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร กราฟิก รูปภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียงหรือรูปภาพ คลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Flash หรือ Java ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตหรือ ของพันธมิตรหรือผู้ใช้ของผู้อนุญาต

6. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

6.1 ผู้ได้รับอนุญาตจะเลือกระดับการสมัครและข้อกำหนดที่จัดเตรียมโดยผู้อนุญาตในหน้าการสมัครและราคาของเว็บไซต์ที่อนุญาตจะต้องชำระค่า ธรรมเนียมและตัวเลือกที่กำหนด การรับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับแผนที่เลือกจะต้องกำหนดแบบอย่างสำหรับผู้อนุญาตเพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์และบริการและการอนุญาตอื่นๆ ในที่นี้

ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบางส่วนของเว็บไซต์และบริการ และข้อกำหนดที่เลือกซึ่งสัมพันธ์กับระดับการบริการที่เลือก

6.2 ผู้อนุญาตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครโดยตรงกับบัตรเครดิตหรือบัญชี Paypal ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ไว้หลังจากแต่ละรอบของการเรียกเก็บเงิน (เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล) ผู้อนุญาตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนหนึ่งวันหลังจากวันครบกำหนดการสมัคร ผู้ได้รับอนุญาตสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา เมื่อการสมัครถูกยกเลิก ผู้ได้รับอนุญาตยังคงสามารถเข้าถึงไซต์และบริการได้จนกว่าบัญชีของผู้ได้รับอนุญาตจะหมดอายุลง เมื่อยกเลิกผู้อนุญาตจะหยุดคิดเงินสำหรับการสมัครรับข้อมูลนี้โดยเฉพาะ ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิด ชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกรอบการเรียกเก็บเงินนี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ คำขอยกเลิกอีเมลไม่สามารถรับรองหรือตีความว่าเป็นหลักฐานการยกเลิกได้ ในวันที่หมดอายุ การสมัครรับข้อมูลทั้งหมดจะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้ได้รับอนุญาตเลือกไว้

6.3 หากผู้ได้รับอนุญาตขอคืนเงินสำหรับการสมัครสมาชิกแบบเป็นงวด อันดับแรกผู้ได้รับอนุญาตต้องยกเลิกรอบการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำ จากนั้นแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่ลงทะเบียน ในกรณีของการสมัครรับข้อมูลแบบเป็นงวด ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินหากผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถยกเลิกรอบการเรียกเก็บเงินก่อน 60 วันแรกและ/หรือไม่สามารถส่งคำขอคืนเงินภายใน 60 วันแรกได้

6.4 ผู้ได้รับอนุญาตอาจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด เนื้อหา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

7. ยุติ

7.1 อนุญาตสามารถยุติหรือระงับการใช้บริการของผู้ได้รับอนุญาตในที่นี้หรือยุติบัญชีของผู้ได้รับอนุญาตและข้อตกลงนี้ทันที หากผู้ได้รับอนุญาต (i) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงกำหนด หรือ (ii) ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้”

7.2 เมื่อผู้อนุญาตยุติข้อตกลงนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ภายใต้ข้อตกลงนี้ผ่านการฝ่าฝืน ประมาท หรือทำผิดสัญญาโดยผู้ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะไม่มีหน้าที่ในการชดใช้ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายมาแล้วคืนให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับพฤติการณ์ที่กฎหมายกำหนด

8. ความประพฤติของผู้ได้รับอนุญาตบนไซต์และข้อจำกัดอื่นๆ

8.1 หากผู้อนุญาตร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนจากผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนแก่ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องอัปเดตการลงทะเบียนของผู้ได้รับอนุญาตทันทีเพื่อให้แน่ใจ เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หากผู้อนุญาตให้รหัสผ่านแก่ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านนั้นแก่บุคคลอื่น ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถใช้รหัสผ่านของผู้อื่นได้ ผู้ ได้รับอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะออกจากบัญชีของผู้ ได้รับอนุญาตเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

8.2 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ได้รับอนุญาต และจะปฏิบัติตามกฎหมาย สนธิสัญญาและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ได้รับอนุญาต แต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การสื่อสารระหว่างประเทศ และการส่งผ่านข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลส่วนบุคคล

8.3 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์และบริการเป็นทรัพย์สินของผู้อนุญาตและ/หรือบริษัทในเครือพันธมิตรของผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะไม่คัดลอก แก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย โอน แจกจ่าย ออกแบบทับซ้อน ให้การรักษาความลับ หรือโอนสิทธิ์ใดๆ ในเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้เว็บไซต์หรือบริการ ผู้ได้รับ อนุญาตตกลงที่จะไม่แก้ไขซอฟต์แวร์ด้านล่างของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือรูปแบบใด ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันดัดแปลงดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย (แต่ไม่จำกัดเพียง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ได้รับอนุญาตตกลงว่าผู้ได้รับอนุญาตจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้

 • ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น ตีพิมพ์ โพสต์ อัปโหลด อีเมล แจกจ่าย หรือเผยแพร่ (รวมเรียกว่า “เผยแพร่”) เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ทำให้เข้าใจผิด เนื้อหาที่ละเมิด หยาบคายหรือผิดกฎหมาย
 • เผยแพร่ไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่อาจสร้างความเสียหายหรือส่งผลเสียต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเว็บไซต์ของผู้อนุญาต ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
 • โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้อนุญาตให้ทำเท่านั้น;
 • เผยแพร่แบบสำรวจที่ไม่พึงประสงค์ การประกวด ธุรกิจ สแปม สื่อส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน จดหมายลูกโซ่ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ;
 • การดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตทราบหรือควรทราบและไม่สามารถได้มาอย่างถูกกฎหมายด้วยวิธีนั้นๆ
 • ปลอมแปลงหรือลบการแสดงที่มา การแจ้งทางกฎหมายหรือความเหมาะสมอื่น ๆหรือการกำหนดกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆ
 • จำกัดหรือป้องกันผู้ใช้รายอื่นจากการใช้และใช้ประโยชน์บนพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์
  รบกวนหรือขัดขวางเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายของผู้อนุญาต
 • สอบสวน สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ หรือหลีกเลี่ยงกลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โดยเว็บไซต์
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนของผู้อนุญาตหรือสร้างข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ได้รับอนุญาตกับบุคคลหรือองค์กร
 • ปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านไซต์หรือเพื่อจัดการกับการปรากฏตัวของผู้ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์
 • การดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของผู้อนุญาตมีภาระมากเกินไปหรือไม่สมส่วน
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือรวบรวม จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการแพทย์ใดๆ ที่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของ ข้อมูลสุขภาพใดที่ได้รับการคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพปี 1996 และระเบียบการบังคับใช้
 • 8.4 หากผู้ได้รับอนุญาตเลือกชื่อผู้ใช้หรืออวาตาร์ตามดุลยพินิจของผู้อนุญาตแต่ผู้เดียวมีความลามก อนาจาร ดูหมิ่น หรือมีแนวโน้มว่าจะทำให้ผู้อนุญาตถูกดูหมิ่นหรือดูหมิ่นในที่สาธารณะ ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่ผู้ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ของผู้ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ หรือลบโพสต์ของผู้ได้รับอนุญาตออกจากเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาต ปฏิเสธการเข้าถึงของผู้ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์ของผู้อนุญาต หรือตัวเลือกเหล่านี้รวมกัน
 • 8.5 การเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และเป็นการละเมิดกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะ ไม่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากช่องทางที่ผู้อนุญาตได้ให้ไว้เพื่อใช้ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ ประกอบด้วย ตัวแทน โรบ็อต สคริปต์หรือโปรแกรมรวบรวมข้อมูล ในการเข้าถึง ตรวจสอบ หรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ยกเว้นวิธีการอัตโนมัติดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้อนุญาต
 • 8.6 ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบอื่นใด
 • 8.7 การใช้เว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และกระบวนการทางกฎหมายไม่มี สิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของผู้อนุญาตในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยเนื้อหาของผู้ได้รับอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 ผู้ได้รับอนุญาตจะปกป้องผู้ให้อนุญาตจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามและจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้รับเป็นผลจากผู้อนุญาตภายใต้การเรียกร้องดังกล่าวหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันในข้อตกลงที่เกิดจาก:

 • การใช้เว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาต;
 • การใช้หรือถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีของผู้ได้รับอนุญาตหรือรหัสผ่านของผู้ได้รับอนุญาตโดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตหรือไม่;
 • เนื้อหา คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ผู้ได้รับอนุญาตส่งไปยังเว็บไซต์; หรือผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงนี้

10. ประกันภัย; การเผยแพร่ไร้ความรับผิดชอบ

10.1 เว็บไซต์และบริการ ซอฟต์แวร์ เนื้อหาและสื่ออื่นๆ ได้รับการจัดเตรียมไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ผู้อนุญาตและบริษัทในเครือพันธมิตร ซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนไม่รับประกัน รับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ถูกกฎหมายหรือซื้อขายอื่น ๆ ให้ A โดยวัตถุประสงค์เฉพาะ เว็บไซต์หรือเนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์หรือเอกสารอื่นใดที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์

11. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

11.1 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้อนุญาตและบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อทางอ้อม โดยบังเอิญ เฉพาะทาง ตัวอย่าง ลงโทษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากบริการหรือเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ เนื้อหา หรือ วัสดุอื่นๆ แม้ว่าจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งานหรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

11.2 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้อนุญาตบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกินกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ชำระ

11.3 บางประเทศ/เขตอำนาจ ศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นที่กล่าวมา อาจไม่มีผลกับผู้ได้รับอนุญาต ในประเทศ/เขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของผู้อนุญาตและความรับผิดของพันธมิตร ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

12. ผู้ตัดสิน

12.1 ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายจากอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นว่า ผู้อนุญาตอาจดำเนินคดีในศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นๆ การพิจารณาจะถูกดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการทางการค้า (“กฎ”) ของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกา การโต้เถียงหรือการเรียกร้องดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลและจะไม่รวมอยู่ในอนุญาโตตุลาการใดๆ กับการเรียกร้องหรือการโต้เถียงของฝ่ายอื่นใดฝ่ายหนึ่ง การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะจัดขึ้นในสถานที่ที่ผู้อนุญาตเลือกและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดๆ อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกภายใต้กฎจะต้องเป็นทนายความ อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รางวัลใดๆ ที่เกินขีดจำกัดนั้นจะถือเป็นโมฆะระหว่างคู่สัญญา ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้อนุญาตอาจขอร้องความเป็นธรรมชั่วคราวหรือในเบื้องต้นจากศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้อนุญาต (หรือบริษัทในเครือ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วงต่อ) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

13. เงื่อนไขอื่นๆ

13.1 Tเว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่เป็นทรัพย์สินของผู้อนุญาตและ/หรือบริษัทในเครือซัพพลายเออร์ พันธมิตรและผู้อนุญาต เว็บไซต์อาจรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของบุคคลที่สามอื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และผู้รับอนุญาตตกลงที่จะไม่ใช้งานในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของปัจจุบัน

13.2 กฎหมายของรัฐหรือสหพันธรัฐอาจกำหนดให้ผู้อนุญาตต้องแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงเหตุการณ์บางอย่าง ผู้ได้รับอนุญาตรับทราบและตกลงว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้อนุญาตโพสต์บนเว็บไซต์หรือส่งไปยังผู้ได้รับอนุญาตทางอีเมล ผู้ได้รับอนุญาตอาจอัปเดตที่อยู่อีเมลของผู้ได้รับอนุญาตโดยเข้าถึงบริการที่ผู้รับอนุญาตได้ให้ข้อมูลติดต่อ หากผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบหากผู้อนุญาตไม่แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ

13.3 ความล้มเหลวของผู้อนุญาตในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้และสิทธิ์ของผู้ได้รับอนุญาตในการใช้บริการอาจไม่ได้รับการมอบหมายโดยผู้ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้อนุญาต

13.4 ข้อตกลงนี้ รวมถึงเอกสารแนบที่บังคับใช้และข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายทั้งหมดที่รวมโดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับอนุญาต อนุญาต ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของผู้ได้รับอนุญาต แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ผู้ได้รับอนุญาตอาจต้องมีผู้อนุญาต

13.5 ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถใช้ นำเข้า หรือส่งออกเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หากละเมิดที่สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อบังคับการนำเข้าและส่งออก ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวของผู้ได้รับอนุญาตในการได้รับการอนุมัติการส่งออกที่จำเป็น โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ได้รับอนุญาตตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์และห้ามโอนหรือส่งออกเนื้อหาข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีใด ๆ หรือส่งออกซ้ำไปยังบุคคลที่ถูกจำกัด ปลายทางที่ถูกคว่ำบาตรหรือไปยังผู้ใช้ปลายทางหรือ การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเผยแพร่โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือการอนุมัติอื่นๆ อาจจำเป็นภายใต้สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.6 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตีความภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อย่างใกล้ชิดที่สุดเพื่อสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาและเจตนาดั้งเดิมของการเสนอ ในกรณีที่ศาลไม่สามารถสร้างบทบัญญัติใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะสำหรับการผูกมัดศาลจะเข้มงวดและลบบทบัญญัติดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้จะคงอยู่และยังคงมีผลบังคับอย่างครบถ้วน