Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa X3English (sau đây gọi là “Bên cấp phép”) và Quý Khách (sau đây gọi là “Bên được cấp phép”). Việc Bên được cấp phép sử dụng trang web của Bên cấp phép (“Trang web”) hoặc bất kỳ tài liệu hoặc dịch vụ nào hoặc các dịch vụ khác được cung cấp trên Trang web bao gồm bất kỳ thành phần, dữ liệu, danh sách, báo cáo, trang tổng quan, mẫu hoặc dịch vụ ngoại tuyến hoặc qua bên thứ ba (gọi chung , “Dịch vụ”) cần tuân theo Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận” này). Nếu Bên được cấp phép không đồng ý với Thỏa thuận này, Bên được cấp phép cũng đồng ý không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc Trang web. Việc đăng ký hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Bên được cấp phép sẽ tương đương với việc đồng ý của Bên được cấp phép đối với Thỏa thuận này. Bên cấp phép có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Bên được cấp phép bằng cách đăng Thỏa thuận sửa đổi trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của Bên được cấp phép cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của Bên được cấp phép đối với Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào mà Bên cấp phép thực hiện. Bên được cấp phép có trách nhiệm thường xuyên xem xét Thỏa thuận này.

1. Dịch vụ Truyền thông

1.1 Bên được cấp phép hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin liên lạc như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị từ Bên cấp phép. Bên được cấp phép sẽ không thể chọn không nhận các thông báo dịch vụ và thông báo quản trị này trong khi sử dụng Trang web và Dịch vụ cho đến khi Bên được cấp phép gửi cho Bên cấp phép một thông báo cụ thể bằng văn bản theo yêu cầu chấm dứt đăng ký của Bên được cấp phép và thông tin chi tiết của Bên được cấp phép được xóa khỏi Trang web và bất kỳ danh sách email nào.

2. Cấp phép; Nội dung của Bên được cấp phép

2.1 Bên cấp phép theo đây cấp cho Bên được cấp phép quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ với giới hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, trong thời hạn mà Bên được cấp phép đã trả phí đăng ký hiện hành (“Thời hạn Giấy phép”), chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Bên được cấp phép. Bên được cấp phép có thể tạo một tài khoản mà thông qua đó Bên được cấp phép có thể sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bên được cấp phép không được chia sẻ thông tin tài khoản hoặc tài khoản của Bên được cấp phép với bất kỳ cá nhân nào khác. Việc sử dụng một tài khoản cho nhiều cá nhân bị nghiêm cấm.

2.2 Trang web bao gồm sự kết hợp nội dung mà Bên cấp phép tạo, đối tác của Bên cấp phép tạo và người dùng của Bên cấp phép tạo. Bên được cấp phép chỉ có thể sử dụng nội dung trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của Bên được cấp phép liên quan đến Dịch vụ và / hoặc việc sử dụng được cấp phép của Bên được cấp phép đối với các sản phẩm của Bên cấp phép. Ngoại trừ những điều đã nói ở trên, Bên được cấp phép không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển giao hoặc bán, tái sản xuất, tạo ra các tác phẩm phái sinh, phân phối, trình diễn công khai, thiết kế đối chiếu, hiển thị công khai hoặc bằng bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ phần mềm nào, toàn bộ hoặc một phần tài liệu hoặc nội dung trên Trang web.

2.3 Bên được cấp phép đảm bảo rằng Bên được cấp phép sở hữu hoặc có đủ quyền hợp pháp đối với quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ nội dung nào được Người được cấp phép đăng hoặc tải lên Trang web (“Nội dung của Bên được cấp phép”) và Nội dung của Bên được cấp phép đó, bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào của Bên cấp phép như được mô tả ở đây, không vi phạm luật hiện hành hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bên được cấp phép theo đây cấp cho Bên cấp phép, các chi nhánh của Bên cấp phép và các đối tác của Bên cấp phép suốt đời, trên toàn thế giới, quyền không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể cấp phép lại quyền sử dụng, tái sản xuất, tạo ra các tác phẩm phái sinh, phân phối, trình diễn công khai, hiển thị công khai, chuyển giao, truyền tải, phân phối, và xuất bản Nội dung của Bên được cấp phép và các phiên bản tiếp theo của Nội dung của Bên được cấp phép nhằm mục đích (i) hiển thị Nội dung của Bên được Cấp phép trên Trang web (ii) xử lý Nội dung của Bên được Cấp phép liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ, (iii) phân phối Nội dung của Bên được Cấp phép, bằng điện tử hoặc thông qua các phương tiện khác, và / hoặc (iv) lưu trữ hoặc trình chiếu Nội dung của Bên được cấp phép trong cơ sở dữ liệu từ xa hoặc trên Trang web. Giấy phép này sẽ áp dụng cho việc phân phối và lưu trữ Nội dung của Bên được cấp phép dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này.

2.4 Bên được cấp phép có thể tiếp xúc với nội dung mà Bên được cấp phép cho là xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối hoặc không chính xác và Bên được cấp phép chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Bên cấp phép có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ nội dung nào có thể, theo quyết định riêng của Bên cấp phép, là vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể bị phản đối.

2.5 Bên cấp phép sẽ có quyền điều chỉnh phạm vi của Dịch vụ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản để phản ánh sự phát triển liên tục của Dịch vụ và tiến bộ kỹ thuật.

3.0 Mục đích của Trang web / Liên kết

3.1 Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Trước khi hành động dựa trên thông tin quý khách tìm thấy trên trang web của chúng tôi, quý khách nên xác nhận một cách độc lập mọi thông tin quan trọng đối với quyết định của mình. Người cấp phép không chịu trách nhiệm và không thể đảm bảo hiệu suất của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ nhà quảng cáo nào hoặc những người khác có trang web mà chúng tôi liên kết. Liên kết đến một trang web khác không cấu thành sự chứng thực của trang web đó (cũng như của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác được cung cấp trên trang web đó) bởi Người cấp phép hoặc người cấp phép của nó. Chúng tôi hoan nghênh các liên kết đến trang chủ của trang web của chúng tôi. Bên được cấp phép có thể tự do thiết lập một liên kết siêu văn bản đến Trang web miễn là liên kết đó không nêu rõ hoặc ngụ ý bất kỳ sự liên kết, kết nối, tài trợ hoặc phê duyệt trang web của quý khách bởi Bên cấp phép. Chúng tôi không cho phép đóng khung hoặc liên kết nội tuyến đến trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của trang web.

4. Hỗ trợ kỹ thuật

4.1 Bên cấp phép sẽ cung cấp thông tin liên hệ qua email cho Bên được cấp phép nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bên được cấp phép. Bên cấp phép không đảm bảo bất kỳ mức hỗ trợ kỹ thuật nào cho các vấn đề kỹ thuật không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của Bên cấp phép. Bên cấp phép không đảm bảo rằng Trang web hoặc Dịch vụ sẽ có sẵn bất cứ lúc nào.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1 Bên cấp phép và / hoặc người cấp phép của họ sở hữu tất cả các quyền, chức danh và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Trang web và Dịch vụ, phần mềm, tài liệu và các nội dung liên quan khác (không bao gồm Nội dung của Bên được cấp phép) và bất kỳ dẫn xuất, đề xuất nào, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin khác được cung cấp bởi Bên được cấp phép hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, tất cả nội dung được xuất bản trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, báo cáo, bản trình bày, nội dung bằng văn bản, đồ họa, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​âm thanh hoặc video clip và hoạt ảnh Flash hoặc Java, được bảo vệ bởi bản quyền hoặc nhãn hiệu của Bên cấp phép hoặc của các đối tác hoặc người dùng của Bên cấp phép.

6. Phí và Thanh toán

6.1 Bên được cấp phép sẽ chọn cấp độ và thời hạn đăng ký do Bên cấp phép cung cấp trên trang Đăng ký và Giá của Trang web. Được cấp phép phải nộp lệ phí theo quy định và lựa chọn. Việc nhận đầy đủ thanh toán theo gói đã chọn sẽ là tiền lệ để Bên cấp phép cung cấp quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ cũng như bất kỳ khoản cấp phép nào ở đây.

Bên được cấp phép sẽ chỉ được cấp quyền truy cập vào các phần cụ thể của Trang web và Dịch vụ và đối với điều khoản đã chọn liên quan đến cấp độ dịch vụ tương ứng đã chọn.

6.2 Bên cấp phép sẽ tính phí đăng ký trực tiếp vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản Paypal mà Bên được cấp phép cung cấp sau mỗi chu kỳ thanh toán (trừ khi Bên được cấp phép hủy đăng ký). Bên cấp phép sẽ tính phí đăng ký hàng tháng một ngày sau ngày đăng ký đến hạn. Bên Được cấp phép có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào theo định kỳ. Khi đăng ký bị hủy, Bên được cấp phép vẫn có thể truy cập Trang web và Dịch vụ cho đến khi tài khoản của Bên được cấp phép hết hạn. Sau khi hủy, Bên cấp phép sẽ ngừng thanh toán cho đăng ký cụ thể này. Bên được cấp phép có trách nhiệm duy nhất là hủy hoàn toàn và đầy đủ chu kỳ thanh toán này. Yêu cầu hủy email không thể được đảm bảo hoặc được hiểu là bằng chứng hủy bỏ. Vào ngày hết hạn, tất cả các đăng ký sẽ tự động gia hạn theo thời hạn giống nhau mà Bên được cấp phép đã chọn.

6.3 Nếu Bên được cấp phép yêu cầu hoàn lại tiền cho các đăng ký định kỳ, trước tiên, Bên được cấp phép phải hủy bất kỳ chu kỳ thanh toán định kỳ nào và sau đó thông báo cho Bên được cấp phép trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp đăng ký định kỳ Người cấp phép có quyền từ chối hoàn lại tiền nếu Người được cấp phép không hủy chu kỳ thanh toán trước 60 ngày đầu tiên và / hoặc không gửi yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 60 ngày đầu tiên.

6.4 Bên được cấp phép có thể đặt hàng một số sản phẩm hoặc dịch vụ khác thông qua Trang web. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ, nội dung, tính khả dụng và giá cả của chúng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng đọc đầy đủ các điều khoản và tuyên bố từ chối trách nhiệm đi kèm với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà quý khách đặt hàng qua Trang web.

7. Chấm dứt

7.1 Bên cấp phép có thể chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ được cung cấp dưới đây của Bên được cấp phép hoặc chấm dứt tài khoản của Bên được cấp phép và Thỏa thuận này nếu Bên được cấp phép (i) không thanh toán bất kỳ khoản phí áp dụng nào khi đến hạn, hoặc (ii) vi phạm hoặc không tuân thủ Thỏa thuận này.”

7.2 Khi Bên cấp phép chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào trong đó theo Thỏa thuận này do Bên được cấp phép vi phạm, sơ suất hoặc mặc định, Bên cấp phép sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên được cấp phép bất kỳ khoản phí nào do Bên được cấp phép trả. Các quy định của phần này sẽ không áp dụng cho những trường hợp được pháp luật xác định.

8. Hành vi của Bên được cấp phép trên Trang web và các Hạn chế khác

8.1 Nếu Bên cấp phép yêu cầu thông tin đăng ký từ Bên được cấp phép, Bên được cấp phép sẽ cung cấp cho Bên cấp phép thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bên được cấp phép sẽ nhanh chóng cập nhật đăng ký của Bên được cấp phép để giữ cho nó luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu Bên cấp phép cấp cho Bên được cấp phép một mật khẩu, Bên được cấp phép không được tiết lộ mật khẩu đó cho bất kỳ ai khác. Bên được cấp phép không được sử dụng mật khẩu của bất kỳ ai khác. Bên được cấp phép chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của Bên được cấp phép. Bên được cấp phép đồng ý thông báo ngay cho Bên cấp phép về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của Bên được cấp phép hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bên được cấp phép cũng đồng ý thoát khỏi tài khoản của Bên được cấp phép vào cuối mỗi phiên. Bên cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra nếu Bên được cấp phép không tuân thủ các yêu cầu này.

8.2 Bên được cấp phép sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của Bên được cấp phép và sẽ tuân thủ tất cả các luật, hiệp ước và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và nước ngoài liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bên được cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn, luật và quy định quản lý quyền riêng tư dữ liệu, quốc tế thông tin liên lạc và truyền dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu cá nhân.

8.3 Công nghệ và phần mềm bên dưới Trang web và Dịch vụ là tài sản của Bên cấp phép và / hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp và đối tác của Bên cấp phép. Bên được cấp phép đồng ý không sao chép, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, thiết kế đối chiếu, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào đối với công nghệ hoặc phần mềm bên dưới Trang web hoặc Dịch vụ. Bên được cấp phép đồng ý không sửa đổi phần mềm bên dưới Trang web theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của phần mềm đó, bao gồm (không giới hạn) cho mục đích có được quyền truy cập trái phép vào Trang web. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Bên được cấp phép đồng ý rằng Bên được cấp phép sẽ không sử dụng Trang web để thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa, hoặc vi phạm quyền hợp pháp của người khác;Xuất bản, đăng, tải lên, gửi e-mail, phân phối hoặc phổ biến (gọi chung là “Truyền bá”) bất kỳ nội dung không phù hợp, tục tĩu, phỉ báng, gây hiểu lầm, vi phạm, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp;
 • Truyền bá các tệp chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt động của máy tính của người khác, trang web của Bên cấp phép, bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào.
 • Quảng cáo hoặc chào bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào trừ khi Bên được cấp phép có sự đồng ý bằng văn bản của Bên cấp phép để làm như vậy;
 • Truyền bá các tư liệu khảo sát, cuộc thi, kinh doanh theo mô hình đa cấp, thư rác, tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu, thư dây chuyền hoặc các thông điệp không được yêu cầu khác;
 • Tải xuống bất kỳ tệp nào mà Bên được cấp phép biết hoặc hợp lý nên biết không thể có được một cách hợp pháp theo cách đó.
 • Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ ghi nhận tác giả, thông báo hợp pháp hoặc thích hợp khác hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền về nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác.
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng bất kỳ khu vực nào trong Trang web;
  Cản trở hoặc làm gián đoạn các trang web, máy chủ hoặc mạng của Bên cấp phép.
 • Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế bảo mật nào được Trang web sử dụng.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ đại diện nào của Bên cấp phép, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc về mối quan hệ của Bên được cấp phép với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng hoặc dữ liệu khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền qua Trang web hoặc để thao túng sự hiện diện của Bên được cấp phép trên Trang web;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của Bên cấp phép
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; hoặc là thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải thông tin cá nhân về các cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào tuân theo luật hoặc quy định hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Thông tin Y tế được Bảo vệ nào theo định nghĩa của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 và các quy định thực hiện.
 • 8.4 Nếu Bên được cấp phép chọn tên người dùng hoặc hình đại diện, theo quyết định riêng của Bên cấp phép, là khiêu dâm, khiếm nhã, lạm dụng hoặc có thể khiến Bên cấp phép bị công khai chê bai hoặc khinh miệt, Bên cấp phép có quyền, mà không cần thông báo trước cho Bên được cấp phép, tự động thay đổi tên người dùng của Bên được cấp phép hoặc hình đại diện, xóa các bài đăng của Bên được cấp phép khỏi các trang web của Bên cấp phép, từ chối quyền truy cập của Bên được cấp phép vào các trang web của Bên cấp phép hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các tùy chọn này.
 • 8.5 Truy cập trái phép vào Trang web là vi phạm Thỏa thuận này và vi phạm pháp luật. Bên được cấp phép đồng ý không truy cập Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do Bên cấp phép cung cấp để sử dụng trong việc truy cập Trang web. Bên được cấp phép đồng ý không sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tác nhân, rô bốt, tập lệnh hoặc trình thu thập dữ liệu, để truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web, ngoại trừ những phương tiện tự động đó đã được Bên cấp phép chấp thuận trước bằng văn bản.
 • 8.6 Bên được cấp phép không được truy cập Dịch vụ cho các mục đích theo dõi tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của nó, hoặc cho bất kỳ mục đích đo điểm chuẩn hoặc cạnh tranh nào khác.
 • 8.7 Việc sử dụng Trang web phải tuân theo luật hiện hành và quy trình pháp lý. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ hạn chế quyền của Bên cấp phép tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan hành pháp hoặc các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web của Bên được cấp phép, có thể bao gồm việc tiết lộ Nội dung của Bên được cấp phép cho các cơ quan hiện hành.

9. Bồi thường

9.1 Bên được cấp phép sẽ bảo vệ Bên cấp phép khỏi bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba và sẽ thanh toán tất cả các thiệt hại cuối cùng được trao cho Bên cấp phép theo khiếu nại đó hoặc số tiền đã thỏa thuận trong việc dàn xếp, phát sinh từ:

 • Việc sử dụng Trang web của bên được cấp phép;
 • Mọi việc sử dụng hoặc bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Bên được cấp phép hoặc mật khẩu của Bên được cấp phép bởi bất kỳ người nào, cho dù được Bên cấp phép cho phép hay không;
 • Nội dung, chất lượng hoặc hiệu suất của nội dung mà Bên được cấp phép gửi đến Trang web; hoặc là Bên được cấp phép vi phạm Thỏa thuận này.

10. Bảo hành; Tuyên bố từ chối trách nhiệm

10.1 Trang web và các dịch vụ, phần mềm, nội dung và các tài liệu khác, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng, sẵn có”. Bên cấp phép và các chi nhánh, nhà cung cấp và đối tác của nó không bảo đảm, đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác, bao gồm, không giới hạn, bảo đảm về quyền sở hữu hoặc không vi phạm, hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng hoặc thể chất cho A Mục đích cụ thể, tôn trọng trang web hoặc bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm, phần mềm hoặc tài liệu khác có sẵn thông qua trang web.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

11.1 Đối với phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Bên cấp phép cũng như các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đối tác của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt hoặc hậu quả nào liên quan đến hoặc phát sinh từ dịch vụ hoặc trang web, của nó Phần mềm, Nội dung hoặc Các tài liệu khác, ngay cả khi được tư vấn về khả năng xảy ra các thiệt hại như vậy, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng hoặc mất dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác.

11.2 Đối với phạm vi tối đa được Luật hiện hành cho phép, Bên cấp phép và các Chi nhánh, Nhà cung cấp và Đối tác của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào vượt quá Tổng số tiền mà Bên được cấp phép trả cho Bên cấp phép cho Dịch vụ.

11.3 Một số quốc gia / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không áp dụng cho bên được cấp phép. Tại các Quốc gia / khu vực pháp lý như vậy, Trách nhiệm pháp lý của Bên cấp phép và Trách nhiệm pháp lý của các Chi nhánh, Nhà cung cấp và Đối tác của Nó sẽ bị Giới hạn ở Mức độ Lớn nhất được Pháp luật cho phép.

12. Trọng tài

12.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Trang web cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài, ngoại trừ việc Bên cấp phép có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của Bên cấp phép dù theo luật định hay hợp đồng. Việc phân xử sẽ được tiến hành theo các quy tắc trọng tài thương mại (“Quy tắc”) của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào như vậy sẽ được phân xử trên cơ sở cá nhân và sẽ không được hợp nhất trong bất kỳ trọng tài nào với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi nào của bất kỳ bên nào khác. Trọng tài sẽ được tiến hành ở địa điểm do Bên cấp phép lựa chọn và phán quyết về phán quyết trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Trọng tài được lựa chọn theo Quy tắc phải là một luật sư. Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết các thiệt hại vượt quá những gì được phép trong Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ giải thưởng nào vượt quá giới hạn đó sẽ bị coi là vô hiệu giữa các bên. Bên được cấp phép hoặc Bên cấp phép có thể tìm kiếm bất kỳ biện pháp giải quyết công bằng tạm thời hoặc sơ bộ nào từ tòa án có thẩm quyền cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Bên được cấp phép hoặc Bên cấp phép (hoặc các chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của nó), trong khi chờ hoàn tất quá trình phân xử.

13. Điều khoản khác

13.1 Trang web có các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng là tài sản của Bên cấp phép và / hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp, đối tác và người cấp phép của Bên cấp phép. Trang web cũng có thể bao gồm các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng của các bên thứ ba khác. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và Bên được cấp phép đồng ý không sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu hiện hành

13.2 Người cấp phép có thể được yêu cầu bởi luật tiểu bang hoặc liên bang để thông báo cho Người được cấp phép về các sự kiện nhất định. Theo đây, Bên được cấp phép thừa nhận và đồng ý rằng những thông báo đó sẽ có hiệu lực khi Bên cấp phép đăng chúng trên Trang web hoặc chuyển chúng cho Bên được cấp phép qua e-mail. Bên được cấp phép có thể cập nhật địa chỉ e-mail của Bên được cấp phép bằng cách truy cập Dịch vụ mà Bên được cấp phép đã cung cấp thông tin liên hệ. Nếu Bên được cấp phép không cung cấp cho Bên cấp phép thông tin chính xác, Bên cấp phép không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu Bên cấp phép không thông báo cho Bên được cấp phép.

13.3 Việc bên cấp phép không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Thỏa thuận này và quyền sử dụng Dịch vụ của Bên được cấp phép có thể không được chỉ định bởi Bên được cấp phép mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên cấp phép.

13.4 Thỏa thuận này, bao gồm mọi tệp đính kèm hiện hành và tất cả các điều khoản, điều kiện và chính sách được đưa vào các điều khoản này bằng cách tham chiếu, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên được cấp phép và Bên cấp phép và chi phối việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của Bên được cấp phép, thay thế mọi thỏa thuận trước đó mà Bên được cấp phép có thể có với Bên cấp phép.

13.5 Bên được cấp phép không được sử dụng, nhập khẩu hoặc xuất khẩu tài liệu trên Trang web này nếu vi phạm Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ quốc gia hiện hành nào khác, các luật và quy định về xuất nhập khẩu. Bên cấp phép không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc Bên được cấp phép không đạt được bất kỳ phê duyệt xuất khẩu cần thiết nào. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Bên được cấp phép đồng ý rằng Trang web sẽ không được sử dụng và không có nội dung, thông tin, phần mềm hoặc công nghệ cơ bản nào có thể được chuyển giao hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất cho những người bị hạn chế, các điểm đến bị cấm vận, hoặc cho người dùng cuối hoặc mục đích sử dụng cuối có liên quan đến phổ biến bị cấm mà không có bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc phê duyệt nào khác có thể được yêu cầu theo Hoa Kỳ và bất kỳ quốc gia hiện hành nào khác, luật, quy định và yêu cầu.

13.6 Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được hiểu theo luật hiện hành càng gần càng tốt để phản ánh ý định ban đầu của các bên và ý định ban đầu sự cung cấp. Trong trường hợp tòa án không thể xây dựng bất kỳ điều khoản nào không thể thực thi hoặc không hợp lệ để ràng buộc, tòa án sẽ nghiêm khắc và xóa điều khoản đó. Trong mọi trường hợp, tất cả các điều khoản khác còn hiệu lực và có thể thực thi sẽ tồn tại và vẫn có hiệu lực đầy đủ.